Jste zde: YesOwl » Kurzy » Certifikované » Účetnictví a daně » Komplexní účetnictví

Komplexní účetnictví

Komu je kurz určen

Pro všechny začínající nebo budoucí účetní, kteří potřebují účtovat kapitálovou společnost naprosto samostatně. Propojením teorie s praktickým nácvikem každý den postupně rozšiřujeme základní znalosti začínajících účetních a upevňujeme je směrem k uzavření účetního období. Vzhledem k délce kurzu je dostatek času na upevnění a procvičení probrané látky. Kurz je složený z modulů Účetnictví pro úplné začátečníky, Účetnictví pro mírně pokročilé, Účetnictví pro pokročiléPraktické účetnictví.

Délka kurzu

20 dní po 6 vyučovacích hodinách (vyučovací hodina = 45 minut)

Osnova a obsah

 1. den – legislativa, náležitosti účetních dokladů, účetní knihy, inventarizace a archivace, účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, principy podvojnosti, tvorba čísla účtů, rozbor účtového rozvrhu
 2. den – účtová třída 2, 3 a související účty – pokladna, banka, ceniny, peníze na cestě, půjčky a bankovní úvěry, dodavatelé, odběratelé, poskytnuté a přijaté provozní zálohy
 3. den – opakování probrané látky, praktická cvičení souvztažností
 4. den – výpočet mzdy, vztah k ostatním institucím (SZ, ZP, FÚ), zúčtování mezd, škody zaměstnanců – druhy, náhrady, zúčtování, účtování DPH
 5. den – účtová třída 0 – dlouhodobý majetek (hmotný a nehmotný), vymezení pojmů, odpisy, způsob pořízení, způsoby vyřazení z evidence, inventarizace DM
 6. den – účtová třída 1 – dělení zásob, účtování způsobem A a B, metody oceňování, pořízení zásob, oceňování, účetní operace na konci roku – nepřišla FP, nedošlo zboží, inventarizace, opakování a souhrnný příklad na prověření získaných znalostí
 7. den – shrnutí osnov modulu ÚÚZ – velké opakovací příklady na pořízení faktur vč. zálohových, kompletní zúčtování poklady a bankovního účtu, příklady na účtování zásob materiálu a dlouhodobého hmotného majetku
 8. den – účtování zálohových faktur s DPH; zúčtování se společníky – pohledávky, závazky; vzájemný zápočet pohledávek a závazků z obchodního vztahu; reklamace
 9. den – cestovní náhrady – legislativa, výpočet průměrné spotřeby PHM, zaúčtování; stravenky; silniční daň
 10. den – přechodné účty aktiv a pasiv – časové rozlišení, dohadné účty; souhrnné opakování probrané látky na ucelených účetních příkladech
 11. den – účtování cizí měny a kurzové rozdíly; uzavírání účetních knih; inventarizace; účetní závěrka; zúčtování daně z příjmů
 12. den – kapitálové účty účtové třídy 4; uzavření a otevření účtů za pomoci účtové třídy 7; souhrnné příklady na prověření znalostí modulu ÚMP
 13. den – opakování přechodných účtů aktiv a pasiv; tvorba a účtování rezerv, inventarizace
 14. den – účtování leasingu; vymáhání pohledávek a jejich odpis
 15. den – opakování účtování zásob materiálu a zboží; účtování zásob vlastní výroby; aktivace
 16. den – účtování finančního majetku – cenné papíry, směnky; opakování účtování cizích měn
 17. den – účtování daní a dotací – možné dotační tituly, způsoby účtování; účtování o odložené dani z příjmů; vyrovnání daní
 18. den – rozdání reálných dokladů a potřebných účetních knih a výkazů, roztřídění dokladů (faktury, pokladna, bankovní výpisy, smlouvy, platební výměry), kontrola náležitostí, zápis do účetních knih, výpočet mezd u zaměstnanců a příprava k jejich zaúčtování, vyúčtování služební cesty
 19. den – práce s fakturami (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy pohledávek a závazků), práce s pokladními doklady (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do pokladní knihy a knihy příjmů a výdajů), práce s bankovními výpisy (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy bankovních výpisů), sestavení daňového přiznání k silniční dani
 20. den – práce s interními doklady (vytvoření potřebných dokladů, zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy interních dokladů), vypracování podkladů pro uzavření účetnictví, inventarizace účtů, zpracování dokladů pro účetní závěrku, sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnické osoby

Přihláška: Komplexní účetnictví

Chci se účastnit kurzu: Komplexní účetnictví, za 20.000 Kč. Položky označené * jsou povinné.

Chcete vědět více o vyřízení objednávky? Přečtěte si stručné obchodní podmínky.