Jste zde: YesOwl » Kurzy » Certifikované » Účetnictví a daně » Účetnictví roku

Účetnictví roku

Komu je kurz určen

Pro všechny začínající nebo budoucí účetní, kteří potřebují účtovat společnost s ručením omezeným od založení účetnictví až po účetní závěrku celého roku. Propojením teorie s praktickým nácvikem každý den postupně rozšiřujeme základní znalosti začínajících účetních a upevňujeme je směrem k uzavření účetního období. Kurz je složený z modulů Účetnictví pro úplné začátečníky, Účetnictví pro mírně pokročiléPraktické účetnictví.

Délka kurzu

15 dní po 6 vyučovacích hodinách (vyučovací hodina = 45 minut)

Osnova a obsah

 1. den – legislativa, náležitosti účetních dokladů, účetní knihy, inventarizace a archivace, účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, principy podvojnosti, tvorba čísla účtů, rozbor účtového rozvrhu
 2. den – účtová třída 2, 3 a související účty – pokladna, banka, ceniny, peníze na cestě, půjčky a bankovní úvěry, dodavatelé, odběratelé, poskytnuté a přijaté provozní zálohy
 3. den – opakování probrané látky, praktická cvičení souvztažností
 4. den – výpočet mzdy, vztah k ostatním institucím (SZ, ZP, FÚ), zúčtování mezd, škody zaměstnanců - druhy, náhrady, zúčtování, účtování DPH
 5. den – účtová třída 0 - dlouhodobý majetek (hmotný a nehmotný), vymezení pojmů, odpisy, způsob pořízení, způsoby vyřazení z evidence, inventarizace DM
 6. den – účtová třída 1 – dělení zásob, účtování způsobem A a B, metody oceňování, pořízení zásob, oceňování, účetní operace na konci roku – nepřišla FP, nedošlo zboží, inventarizace, opakování a souhrnný příklad na prověření získaných znalostí
 7. den – shrnutí probrané látky – velký opakovací příklad, zápočty pohledávek, zálohové faktury s DPH
 8. den – účtová třída 7 - otevření a uzavření účtů, reklamace, ostatní pohledávky a závazky
 9. den – cestovní náhrady – legislativa, výpočet průměrné spotřeby PHM, zaúčtování; stravenky; pohledávky za zaměstnanci - shrnutí; zúčtování silniční daně
 10. den – přechodné účty aktiv a pasiv - časové rozlišení, dohadné účty; souhrnné opakování probrané látky na ucelených účetních příkladech
 11. den – zásoby vlastní výroby a aktivace; neuznatelné náklady a výnosy z pohledu daní; účtování cizí měny a kurzové rozdíly
 12. den – uzavírání účetních knih, inventarizace, účetní závěrka, zúčtování daně z příjmů, souhrnné příklady na prověření znalostí
 13. den – rozdání reálných dokladů a potřebných účetních knih a výkazů, roztřídění dokladů (faktury, pokladna, bankovní výpisy, smlouvy, platební výměry), kontrola náležitostí, zápis do účetních knih, výpočet mezd u zaměstnanců a příprava k jejich zaúčtování, vyúčtování služební cesty
 14. den – práce s fakturami (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy pohledávek a závazků), práce s pokladními doklady (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do pokladní knihy a knihy příjmů a výdajů), práce s bankovními výpisy (zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy bankovních výpisů), sestavení daňového přiznání k silniční dani
 15. den – práce s interními doklady (vytvoření potřebných dokladů, zaúčtování, založení do šanonu, zapsání do knihy interních dokladů), vypracování podkladů pro uzavření účetnictví, inventarizace účtů, zpracování dokladů pro účetní závěrku, sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnické osoby

Přihláška: Účetnictví roku

Chci se účastnit kurzu: Účetnictví roku, v termínu za 7.000 Kč. Položky označené * jsou povinné.

Chcete vědět více o vyřízení objednávky? Přečtěte si stručné obchodní podmínky.