Jste zde: YesOwl » Naše publikace

Naše publikace

Součástí výuky některých nabízených kurzů jsou i výuková skripta, která je možné zakoupit i samostatně jako doplněk samostudia nebo pro rozšíření znalostí daného tématu. Dále v této sekci naleznete cvičebnice, zaměřené na praktické zvládnutí probírané látky a ověření získaných znalostí.

Protože se naše školicí centrum snaží posluchačům nabídnout možnost netradičního pohledu na témata, která jsou běžně chápána jako málo zábavná a jednostranná, naleznete v naší nabídce i publikace úvah a pohledů na ekonomii z jiných úhlů. Můžete tu tedy nalézt například publikaci s názvem Finanční buddhismus nebo CD obsahující Ekonomické pohádky.

Přehled publikací

101 – Účetnictví pro úplné začátečníky – skripta

Autor: Eva Řepová, MBA

Publikace určená pro úplné začátečníky v oboru účetnictví. Součástí publikace je i používaný účtový rozvrh. Formát publikace je A4 a obsahuje 50 stran.

Obsah

 • úvod do účetnictví - legislativa, účetní doklady a účetní knihy, inventarizace a archivace dokladů;
 • účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, principy podvojnosti, účtový rozvrh;
 • účtová třída 2 – pokladna, banka, peníze na cestě, ceniny, bankovní úvěry a půjčky;
 • účtová třída 3 – odběratelé, dodavatelé, poskytnuté a přijaté zálohy, jiné pohledávky a závazky; teorie výpočtu mezd a jejich účtování;
 • základní informace k dani z přidané hodnoty a její účtování;
 • účtová třída 0 – pořízení, ocenění a odpisování DHM a DNHM, vyřazení a inventarizace majetku;
 • účtová třída 1 – pořízení, ocenění zásob, účtování způsobem A a B, inventarizace a vypořádání inventarizačních rozdílů

Popis

Každá kapitola obsahuje popis probírané látky, vzorové příklady účtování a souhrnné příklady k procvičení probírané látky, téma končí testem k prověření získaných znalostí a na závěr publikace je umístěn klíč s řešením procvičovacích příkladů a testových otázek.

Cena

 • elektronická verze 150 Kč;
 • tištěná verze 200 Kč + (případné poštovné)

102 – Účetnictví pro úplné začátečníky – cvičebnice

Autor: Eva Řepová, MBA

Publikace určená pro úplné začátečníky v oboru účetnictví a skládá se ze dvou částí – cvičných příkladů a následného klíče s řešením zadaných úloh. Součástí publikace je i používaný účtový rozvrh. Lze jí použít jako rozšíření publikace Účetnictví pro úplné začátečníky – skripta, protože koresponduje s jejich obsahem. Publikace obsahuje 13 příkladů k tématům (každý příklad se skládá z 20 účetních případů) a 7 souhrnných příkladů. Formát publikace je A4 a obsahuje 40 stran.

Obsah

 • rozlišení aktiv a pasiv, sestavení rozvahy, příklady k tématům – účtová třída 2 – pokladna, banka, peníze na cestě, ceniny, bankovní úvěry a půjčky;
 • účtová třída 3 – odběratelé, dodavatelé, poskytnuté a přijaté zálohy, jiné pohledávky a závazky;
 • výpočet mezd a jejich účtování; účetní příklady s DPH;
 • účtová třída 0 – účtování DHM a DNHM, odpisování DHM a DNHM;
 • účtová třída 1 – účtování způsobem A a B, účtování inventarizačních rozdílů u zásob a majetku, souhrnné příklady z celé probírané látky.

Popis

první část publikace obsahuje předtištěná zadání příkladů a ve druhé části jsou tato zadání doplněna správnými postupy řešení a případným výkladem

Cena

 • elektronická verze 150 Kč;
 • tištěná verze 200 Kč + (případné poštovné)

103 – Účetnictví pro mírně pokročilé – skripta

Autor: Eva Řepová, MBA

Publikace určená pro ty, kdo už mají aspoň základní znalosti účetnictví. Součástí publikace je i používaný účtový rozvrh. Formát publikace je A4 a obsahuje 40 stran.

Obsah

 • otevření a uzavření účetnictví, účtová třída 3 – vzájemný zápočet pohledávek a závazků, reklamace, poskytnuté a přijaté zálohy s DPH;
 • cestovní náhrady – související legislativa, způsob výpočtu náhrad – jízdné, stravné, zúčtování;
 • stravenky;
 • silniční daň – způsob výpočtu a účtování;
 • přechodné účty aktiv a pasiv – časové rozlišení, dohadné účty, finanční leasing; aktivace zásob;
 • náklady a výnosy z pohledu daňové ne/uznatelnosti; účtování cizí měny, účetní uzávěrka a účetní závěrka

Popis

každá kapitola obsahuje popis probírané látky, vzorové příklady účtování a souhrnné příklady k procvičení probírané látky, téma končí testem k prověření získaných znalostí a na závěr publikace je umístěn klíč s řešením procvičovacích příkladů a testových otázek

Cena

 • elektronická verze 150 Kč;
 • tištěná verze 200 Kč + (případné poštovné)

104 – Účetnictví pro mírně pokročilé – cvičebnice

Autor: Eva Řepová, MBA

Publikace určená pro posluchače, kteří mají aspoň základní znalosti účetnictví a skládá se ze dvou částí – cvičných příkladů a následného klíče s řešením zadaných úloh. Součástí publikace je i používaný účtový rozvrh. Lze jí použít jako rozšíření publikace Účetnictví pro mírně pokročilé – skripta, protože koresponduje s jejich obsahem. Publikace obsahuje 25 příkladů k tématům (každý příklad se skládá z 20 účetních případů) a 5 souhrnných příkladů opakovacích základní znalosti účetnictví. Formát publikace je A4 a obsahuje 60 stran.

Obsah

 • Opakování – zatřídění účetních položek do rozvahy, výpočet a zúčtování mzdy, výpočet odpisů DHM, souhrnný příklad účetních případů (70 účetních souvztažností);
 • otevření a uzavření účetnictví, účtová třída 3 – vzájemný zápočet pohledávek a závazků, reklamace, poskytnuté a přijaté zálohy s DPH;
 • cestovní náhrady – výpočet služební cesty – jízdné, stravné, zúčtování;
 • stravenky;
 • silniční daň – způsob výpočtu a účtování;
 • přechodné účty aktiv a pasiv – časové rozlišení, dohadné účty, finanční leasing;
 • aktivace zásob;
 • náklady a výnosy z pohledu daňové ne/uznatelnosti;
 • účtování cizí měny, účetní uzávěrka a účetní závěrka

Popis

první část publikace obsahuje předtištěná zadání příkladů a ve druhé části jsou tato zadání doplněna správnými postupy řešení a případným výkladem

Cena

 • elektronická verze 150 Kč;
 • tištěná verze 200 Kč + (případné poštovné)

201 – Podnikatelská kuchařka

Autor: Eva Řepová, MBA

Publikace určená pro začínající podnikatele, kteří by rádi získali praktický návod, na jaké oblasti si při svém rozjezdu podnikání potřebují dát pozor. Formát publikace je A4 a obsahuje 40 stran.

Obsah

 • Legislativa v podnikání – pasáže z Živnostenského zákoníku, Obchodního zákoník, Občanského zákoníku;
 • zaměstnávání – Zákoník práce, související právní předpisy, bezpečnost práce, komunikace s úřady (zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a finanční úřad ve vztahu k zaměstnancům);
 • základní orientace v daňově uznatelných nákladech a výnosech; důležité odkazy a formuláře

Popis

Každé téma je stručně představeno v návaznosti na podnikání, součástí jsou odkazy na vztahující se legislativní rámec a případné zákonné termíny a lhůty, teorie je doplněna vzory platných formulářů opatřených pokyny k jejich vyplnění.

Cena

 • elektronická verze 150 Kč;
 • tištěná verze 200 Kč + (případné poštovné)